It is currently Tue Jun 02, 2020 9:07 pm

All times are UTC + 2 hours [ DST ]
 Page 1 of 1 [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: HAIDETI SA VORBIM DESPRE TAROT
PostPosted: Fri Aug 12, 2005 11:54 pm 
Admin
User avatar

Joined: Tue Jul 19, 2005 8:15 pm
Posts: 2232
Location: Barlad
Tarotul este probabil una dintre cele mai controversate si atractive stiinte divinatoriii. De la ghicitul obisnuit se poate ajunge foarte usor la descoperirea sensurilor ascunse ale lumii si vietii. Tarotul este considerat de mistici cheia stiintelor oculte si pe buna dreptate el reprezinta o chintesenta, o zona de intalnire a valorilor umane, cu cele arhetipale, a notiunilor cu simbolurile, a sensurilor cu idealurile.
Despre tarot se pot spune foarte multe.
Am preluat insa din "Dictionarul de simboluri" de Jean Chevalier si Alain Gheerbrant, Editura Artemis, Bucureti 1995, p.329-335 pentru ca este una dintre cele mai sintetice si bogate de informatii prezentari referitoare la tarot, din cate am intalnit pana acum.

PS. de la scanare unele cuvinte sunt cu alte diacritice decat cele potrivite sau apar cuvinte scrise gresit... imi pare rau pt acest neajuns si sper ca aceste informatii sa fie utile pt ca impedimentul sa poata fi depasit.

"Tarotul unul dintre cele mai vechi jocuri de cârti, dâ viata unei întregi lumi de simboluri. Este neîndoios câ el ascunde o învãþãtura ezotericã ce s-a trans&mis, într-un mod mai mult sau mai puþin secret, de-a lungul veacurilor. Problema originilor lui este greu, dacã nu cu neputinþa de rezolvat. De la Court de Gebelin care, în secolul al XVIII-lea, s-a ocupat cu pasiune de interpretarea tarotului, au fost avansate ipotezele cele mai fe&lurite. Indiferent dacã el va fi venind din China, din India sau Egipt, indiferent dacã el va fi fiind opera lui Thot-Hermes Trismegistos însuºi, a þiganilor, a alchimiºtilor, a cabaliºtilor ori a vreunui înþelept printre înþelepþi, tarotul prezintã în orice caz o iconografie de sorginte net me&dievalã, întreþesutã cu simboluri creºtine.

Culorile ºi numerele
Sub forma lui cea mai tradiþionalã, tarotul de Marsilia (singurul la care se referã descrierile noastre detaliate) se compune din ºaptezeci si opt de lame : cincizeci ºi ºase de arcane minore ºi douãzeci ºi douã de arcane majore. Aceste numere trebuie cercetate mai îndeaproape. Sã reþinem mai întîi cã numãrul douãzeci ºi doi este numãrul literelor ebraice, care, potrivit Cabalei, prezintã Universul. Acest numãr este alcãtuit, în tarot, din douãzeci ºi unu de arcane numerotate ºi din Nebun : numãrul douãzeci ºl unu. adicã de trei ori ºapte, este cel al perfecþiunii umane (amintim cã arcanul al douãzeci ºi unulea reprezintã Lumea). Nebunul ce i se adaugã este, cum ar spune un înþelept african, cuvîntul dãruit acestei perfecþiuni, ceea ce o însufleþeºte. Despre cele cincizeci ºi ºase de arcane minore trebuie reþinut faptul cã ele formeazã patru grupe, sau patru co&loane de cîte paisprezece lame, ce corespund celor patru culori ale jocului de cârti, derivate din tarot. Se cuvine însã a sublinia cã numãrul ºaptezeci ºl opt - numãrul total al lamelor jocului - este ºi suma primelor douãsprezece numere ºi deci, aºa cum spun ezoteriºtii care au nãscocit tarotul. semnificaþia lor secreta. Aceastã Carte ce se prezintã ca un joc conþine aºadar substanþa însumatã a numã&rului care structureazã universul ºi gîndirea.
Toate aceste lame sînt viu colorate. înainte de a examina semnificaþiile fiecãreia dintre ele.
vom face o scurta prezentare a slmbolisticii culorilor dominante ale tarotului: ocru roz (culoarea pielii), albastru, roºu ºi galben. Ocrul roz aratã întotdeauna ceea ce este omenesc sau are legãturã cu omul (fete, trupuri, construcþii). Albastrul, culoare nocturnã, pasivã, lunarã, este culoarea tainei, a sentimentelor, a valorilor feminine prin excelentã, culoarea pe care o are anima. Roºul este culoarea masculinã a forfei lãuntrice, a ener&giei potenþiale, a manifestãrilor ce fin de anlmus, de sînge ºi Spirit. în sfîrºit, galbenul, cu ambivalenþa lui. este deopotrivã culoarea pãmîntului ºi a soarelui, a mierii ºi a lanurilor coapte, a luminii cugetului, pur ºl inalterabil ca aurul. Aceastã simbolisticã este explicatã pe larg în articolele consacrate fiecãreia dintre arcanele majore ale tarotului.

Arcanele minore
Arcanele minore cuprind patru serii : Bastoane. Cupe, Spade ºi Dinari, a paisprezece cãrti fiecare : Rigã, Damã, Cavaler, Valet ºi zece cârti, de la as la decar, (în jocurile noastre de cârti, Cavalerul a dispãrut. Bastoanele s-au transformat în Carouri, Cupele în Inimi, Spadele în Pici, iar Dinarii în Trefle.) Aceste patru serii simbolizeazã cele patru elemente sau cele patru'componente fundamentale ale vieþii.
Bastonul este Focul acþiunii, punctul de pornire de care are nevoie orice evoluþie, el mai înseamnã însã ºi bagheta magicã, sceptrul puterii bãrbãteºti.
Cupa este Apa fecundantã a cerului, care leagã lumea creaþiei de aceea a divinului, viata psihicã; ea înseamnã totodatã ºi cupa divlnatorie, receptivitatea femininã.
Spada este Aerul, spiritul ce pãtrunde materia ºl amorful, al-cãtuind acel compus care este omul; ea este ºl sabia celui ce cheamã duhurile, arma ce închipuie o cruce ºi aminteºte astfel de împreunarea fecundã dintre cele douã prin&cipii masculin ºi feminin; sabia mal simbolizeazã ºi acþiunea penetrantã, analoagã lucrãrii Logosului sau a Fiului. Interesantã este, de aceea, o afirmatie a lui Jung : pieile se leagã simbolic de pãtrunderea Intelectului ºi de moarte.
Dinarul este Pâmîntul, coborîrea sub pãmînt prin care începe orice iniþiere (de unde, importanta peºterii) ºi care îi dãruieºte omului sprijinul lumii în care este; sau discul pentacular, semn de sprijin ºl de voinþã, materie con&densatoare a acþiunii spirituale, sintezã a Treimii fãcute unitate -Trinitate sau Tri-unitate.
S-ar putea face un studiu a-mânuntit asupra acestor, cincizeci ºi ºase de lame, dar aceasta ne-ar purta prea departe. Sã reþinem doar cã ele sînt strîns legate de arcanele majore ; le regãsim pe toate în primul arcan major. Magicianul: acesta tine în mînã Bastonul ce-i va asigura puterea asupra Pãmîntului, Dinarului ºi a lui însuºi, pe cînd Cupa ºi. Spada (redusã la dimensiunile unui pumnal), simbolizînd cele douã cãi ale omului ce urmãreºte iniþierea, calea inimii ºi cea a sufletului, sînt aºe&zate pe masã.

Arcanele majore, drumuri initiatice
Arcanele majore înseºi sînt drumuri initiatice ale cãror etape au fost Interpretate în diferite chipuri. Ele se prezintã ca o chintesenþã a ermetismului, ca niºte Grade înalte ce se plaseazã dea&supra masei anonime. Ele sînt studiate în amãnunt sub numele fiecãrei lame :
L Magicianul. - II. Papesa. -III. împãrãteasa. - IV. împãratul. - V. Papa. - VI. îndrãgostitul. -VII. Carul. - VIII. Dreptatea. -IX. Pustnicul. - X. Roata norocului. - XI. Puterea. - XII. Spînzuratul. - XIII. Moartea. - XIV. Temperanta. - XV. Diavolul. - XVI. Casa Domnului. - XVII. Steaua. -XVIII. Luna. - XIX. Soarele. -XX. Judecata. - XXI. Lumea - ºi. fãrã cifrã. Nebunul.

Ternarele ºi septenarele
Dacã-i lãsãm deoparte pe Nebun, care nu face parte din grupa lamelor numerotate, a-vem douãzeci ºi unu de arcane ce se pot împãrþi fie în ºapte ternare, sau grupuri de cîte trei, fie în trei septenare, sau grupuri de cîte ºapte. în fiecare ternar, primul termen este prin excelentã activ; cel de-al doilea este intermediar: activ fatã de urmãtorul, dar pasiv în raport cu cel dinainte : al treilea este emi&namente pasiv. Primul corespunde spiritului, al doilea sufletului. Iar al treilea trupului . Aºa se grupeazã : Magicianul (I). Papesa (II) ºl împãrãteasa (III); apoi împãratul (IV). Papa (V) ºi îndrãgostitul (VI); Carul (VII). Dreptatea (VIII) ºi Pustnicul (IX) º.a.m.d. Aceeaºi distincþie spirit/ suflet/trup se regãseºte ºl în raporturile dintre cele trei septenare : de la Magician (I) la Car (VII), valorile spiritului; de la Dreptate (VIII) la Temperantã (XIV), cele ale sufletului; de la Diavol (XV) la Lume (XXI), cele ale trupului.
Aceeaºi lamã poate fi deci interpretatã ca spirit ºi suflet sau ca suflet ºl trup, dupã locul pe care-l ocupã în ansamblul ales ºi în funcþie de nivelele analizei ; aºa. de pilda, împãrãteasa este trup în primul ansamblu ternar ºi spirit în primul ansamblu septenar; relaþiile se modifica în interiorul diferitelor ansambluri. Toate cheile de interpretare conduc la diferite as&pecte ale uneia ºi aceleiaºi lame ; nici una nu are un înþeles absolut ºi definitiv. Avem întotdeauna de a face cu un sistem mobil de relaþii, ce pretinde o mare supleþe în interpretare.
Chiar în interiorul fiecãrui septenar, primele trei arcane se o-pun urmãtoarelor trei, iar cel de-al ºaptelea readuce ansamblul la unitate; lucrarea ce pune în valoare semnificaþia sintetizatoare a Carului (VII), a Temperantei (XIV) ºi a Lumii (XXI) : dominaþia voinþei în lumea spiritului (VII), a echilibrului în cea a sufletului (XIV), a miºcãrii veºnice în aceea a trupului (XXI).
Legãturi cu Zodiacul ºl Planetele Putem face o serie de apropieri între aceasta grupare de tip ternar ºi concepþia astrolo-gicâ potrivit cârela roata zodiacala ar reprezenta cele patru elemente în cele trei poziþii suc&cesive ale lor: naºterea sau începutul evoluþiei, apogeul ºi declinul sau Involuþia. Semnele de Foc, Pâmînf, Aer ºi Apã, ce se nasc odatâ cu Berbecul, Taurul, Gemenii ºi Cancerul, ajung la punctul culminant în Leu. Fecioara, Balanþa, Scorpion ºi co-boarâ apoi în Sãgetãtor, Capricorn, Vãrsãtor ºi Peºti. în gruparea ternarã a tarotului, lamele pe care sînt trecute foarte clar simbolurile zodiacale ocupã o poziþie corespunzãtoare : Sãgetãtorul de la îndrãgostit (VI) este în coborîre. Balanþa Dreptãþii (VIII) este în punctul culminant, ca ºi Leul Puterii (XI), în vreme ce Gemenii de la Soare (XVIII) abia îºi încep evoluþia.
Dacã însã ne vom propune sã mergem mai departe þi sã reconstruim un tarot astrologie, ne vom izbi de numeroasele divergente dintre autori. Exista atî-tea corespondente diferite ale arcanelor cu planetele zodiacu&lui, elfi autori specializaþi în stu&diul tarotului. Pe acest tãrim domneºte fantezia absolutã. Oswald Wirth, de pildã, vede în Magician pe Mercur; Fomal-haut. Soarele ; Th. Terestchenko, pe Neptun º.a.m.d. Fãrã a pre&tinde cã am obþine o listã exhaustivã, putem lesne gãsi, pentru anumite lame, cel puþin zece corespondente astrologice diferite ºl adesea contradictorii. Confruntat cu aceastã pletorã de Ipoteze, A. Volguine propunea, în lucrarea Utilisation du Tarot en astrologie judiciaire (Paris, 1933), o serie de corespondente ale arcanelor majore nu cu planetele sau semnele, ci cu casele horoscopice care reprezintã, flecare, cîte un domeniu bine definit. Astfel, Magicianul ºi Moartea pot fi asociate primei case a horoscopului: Papesa ºi Temperanta, celei de-a doua ºi aºa mat departe. Arcanele tarotului mai pot fi luate ºi douã cîte douã; fiecare din aceste perechi manifestã, în dualitatea el, o mai mult sau mai puþin evidentã analogie a contrariilor: asocierea lamelor cu casele ho&roscopice este motivul acestei împerecheri.

Interpretarea cabalisticã
Din punctul de vedere al ca&baliºtilor care au studiat tarotul, se impun mai multe remarci. Numãrul arcanelor majore este egal cu cel al literelor alfabetului ebraic. Este numãrul celor douãzeci ºi douã de cãi ale înþelepciunii, al canalelor Inter-seflrotice care îi leagã între ei pe cei zece Sefiroþi, sublimele principii metafizice ale Cabalei evreieºti (RUT. 198). înºiºi Sefirotii. atribute mistice ale lui Dumnezeu, se dezvoltã sub forma unor trinitãþi în cadrul cãrora cele douã extreme sînt unite printr-un termen mediu (MARD, 154). Iar ei se potrivesc cu sensul simbolic ai lame&lor : Magicianului, cauzã ºi punct de pornire a toate cîte sînt, îi corespunde Coroana sefiroticã; Papesei, înþelepciunea ; împãrãtesei. Inteligenta ; împãratului. Mãreþia ºi Mila ,; Papei, Asprimea sau Judecata ; îndrãgostitului. Frumuseþea ; Carului, Izbînda; Dreptãþii, Slava ; Pustnicului, Temeiul, iar Rotii Norocului, care întruchipeazã vîrtejul involutiv, împãrãþia (WIRT, 71-73). Cum existã corespondente între toate lamele, putem dezvolta de aici o întreagã simbolisticã de tip cabalistic a tarotului cãci, în lanþul ce cuprinde diferitele trepte ale esenþei, toate sînt legate magic (SCHS. 141).
Antropocentrismul tarotului.
Tarot alchimic, tarot magic, tarot masonic chiar (WIRT, 281-286) - toate cheile de interprtare au fost încercate, condiþia minimã fiind aceea ca unul-douã semne simbolice sã poatã fi asociate cutãrei sau cutãrei doctrine ; le-am semnalat pe toate, în treacãt, cînd am exami&nat fiecare arcan în parte. Tarotul rãmîne însã, mai întîi de toate, antropocentric, iar figuri&le ce-l alcãtuiesc au o semnificaþie psihologicã ºi cosmicã, ele îl privesc pe om în sine ºi în lume, chiar dacã nu înfãþiºeazã întotdeauna personaje umane, aºa cum se întîmplã cu Roata Norocului (X) sau cu Luna (XVIII) unde animalele nu sînt decît caricaturi ale omului.
Pentru a studia acum simbolismul tarotului sub acest unghi, arcanele trebuie aºezate fie roa&tã - asa încît Nebunul sã ajungã între Magician ºi Lume -, fie pe douã rînduri - primul, de la I la XI. iar al doilea. în sens invers, de la XII la Nebun.
Constatãm astfel cã axa verticalã a tarotului trece prin arcanele VI ºi XVII. îndrãgostitul ºi Steaua, care reprezintã afectivitatea ºi, respectiv, speranþa, de parcã în jurul acestor douã valori ar gravita toate celelalte.

O cale spre înþelepciune
Singur în fata lumii, omul cautã calea înþelepciunii devenind stãpîn pe douã lucruri : pe lumea din afarã ºl pe universul sãu interior. Aceastã devenire porneºte de la o iniþiere progresivã în care se desluºesc douã cãi, douã moduri sau douã faze principale, cu dominantã activã sau pasivã, solarã sau lunarã.
Cea dintîi se Jhtemeiazã pe proslãvirea principiului iniþiativei individuale, pe raþiune ºi voinþã. Ea i se potriveºte înþeleptului care rãmîne întotdeauna stãpîn asupra lui însuºi ºi care nu se bazeazã decît pe resursele propriei sale personalitãþi, fãrã a aºtepta vreun ajutor de la influenþele exterioare. Cu totul altfel stau lucrurile cu cea de-a doua, care este contrariul celei dintîi. în loc sã-ºi dezvolte ceea ce poartã în sine ºl sã dea din preaplinul energiilor sale intime, misticul devine disponibil sã primeascã ºi îºi cultivã anume receptivitatea (WIRT, 49). Astfel raþionalul ºi misticul, întocmai ca masculinul ºi femininul, se opun ºi se completeazã reciproc. Puterea (XI) ºi Spînzuratul (XII), de pildã, nu sînt decît douã as&pecte ale unuia ºl aceluiaºi simbol : putere exterioarã în arcanul XI, putere interiorizatã ºi spiritualizatã în Spînzurat. în a-celasi sens, Magicianul ce-ºi cautâ iniþierea se izbeºte mai întîi de Papesâ (II), deþinãtoare a tainelor lumii : pentru a citi în cartea ei ai nevoie de inteligenta împãrãtesei (III) ºi împãratului (IV). Cu Papa (V), iniþierea devine efectiva : omul va izbuti sâ se înalte trecînd prin încercãrile celorlalte arcane; prima dinjre acestea va fi tensiunea îndrãgostitului (VI). centru al primului rînd de lame, cãci fãrã elan afectiv nimic nu este cu putinþã. Dupã aceastã alegere care îl angajeazã, conducãtorul Carului (VII) riscã sã abuzeze de puterea sa ºi sã se trufeascã: Dreptatea (VII) îi rea&minteºte legea necesarului echilibru, aºa cã, întãrit în idealul sãu, el va porni. Pustnic (IX), sã strãbatã Lumea ; dar în mãsura în care Pustnicul cautã adevãrul, el judecã ºi pune în miºcare Roata Norocului (X), care îl dãruieºte ceea ee trebuie el sã primeascã, dupã starea lui interioarã si dupã propria-i dorinþã ate evoluþie. Numai Puterea (X) poate opri Roata Norocului. La capãtul acestei prime cãi. iniþiatul a gãsit ceea ce cãuta ; Puterea poartã pe cap aceeaºi pãlãrie ca ºi Magicianul : lemnis-cata semnului infinitului.

Faza mistica
O datã cu Spînzuratul (XII) ce deschide ºirul al doilea de lame, iniþiatul intrã într-o lume rãsturnatã în care mijloacele materiale au devenit ineficace : aceasta este calea misticã si pasivã. Arcanul fãrã nume de la numãrul XIII ne aratã cã moartea - a cãrei coasã cu fler roºu. culoarea sîngelui ºi a focului, reteazã ºi arde iluziile -. departe de a fi un sfîrºit. este un început. Dar în aceastã viatã nouã ce ne este fãgãduitã, nu trebuie sã ne grãbim : exigentele Temperantei (XIV) sînt aceleaºi ca ºi cele ale Pustnicului (IX); abia dupã ce îºi va fi vãzut propriile limite ºi îºi va fi dobîn-dit echilibrul Interior va putea omul sã-l înfrunte pe Diavol (XV). simbol al celei mai grele dintre ispite - aceea care ne fãgãduieºte puteri oculte la fel de mari ca ºl puterile luminoase ale lui Dumnezeu, dar care ne leagã ºl mal tare de puterea diavoleascã. Din nenorocire, tot ce se clãdeºte pe trufia omeneascã este sortit prãbuºirii, întocmai ca turnul lovit de trãsnet de pe lama cu Casa Domnului (XVI). Omului nu-i va mal rãmîne acum decît Steaua Venerei (XVII), steaua dublã a speranþei ºi iubirii, centrul celui de-al doilea rînd de lame ºi bazã a axei verticale a tarotului. Luna, care însoþeºte steaua pe cerul fizic. îi urmeazã (XVIII) în lumea simbolicã a tarotului. purtînd în sine valorile trecute ºi întregul Inconºtient, domeniu al imaginarului din care ies visurile. Fãrã ambianta dintre Stea ºi Lunã. n-am putea înfrunta lumina ºi dogoarea Soarelui (XIX), arcanul iluminãrii totale, sub care, pentru prima oarã, omul nu mai este singur. Acum. el poate fi judecat în totalitatea sa, în sine ºi în lucrãrile sale. Fiul lui, de la picioarele îngerului Judecãþii (XX), va simboliza martorul. El a atins culmea iniþierii, iar Lumea (XXI) nu este decît un soi de sintezã a ceea ce a obþinut el. El a reuºit sâ opereze transmutarea lumii o-biective în valoare psihicã, adicã, în termeni alchimici, pornind cu Magicianul de la materia prima, a obþinut aur (DELT, 11. 488). Astfel, dacã prima cale de initiere ducea la Putere (XI). a-panajul Magicianului care ºi-a înfãptuit programul (WIRT. 53). cea de-a doua cale. calea misticii. porneºte de la Spînzurat (XII) ºi ne conduce la Nebunul a cãrui pasivitate capãtã aici un caracter sublim (WIRT. 55). Cãci el. dupã ce a obþinut de la lume tot ce putea ea sã dea, recu&noaºte cã nu s-a ales cu nimic de pref ºi se întoarce aºadar la necunoaºtere, la necunoscutul ce ne precede ºi ne urmeazã viata. Confruntaþi cu acest dublu Impas, nu putem decît sã ne continuãm cãutarea, dar numai dupã ce vom fi admis cu mintea ºi acceptat, prin suferinþele trupului nostru, cã între Dumnezeu ºl noi existã o deosebire de natu&rã ; singurul raport posibil cu el constã în speranþã, uitare de sine ºi iubire. Aceasta este cea din urmã învãþãturã a tarotului, înþeles ca un drum initiatic.

Arhetipurile din tarot
Cele douã cãi pe care le-am deosebit se preteazã însã ºi la alte interpretãri. Jung vede în cele douã aspecte ale luptei omului împotriva celorlalþi ºi cu sine însuºi, calea solarã a extra-versiei ºi a acþiunii, a reflecþiei practice ºi teoretice motivate raþional ; calea lunarã a intro-versiei. a contemplaþiei ºi a intuiþiei, în care motivaþiile sînt de ordin sensibil, imaginativ ºi global. Mai putem remarca faptul cã. în tarot, apar mai multe arhetipuri esenþiale: Mama (Papesa, împãrãteasa. Judecata), calul (Carul), bãtrînul (împãratul. Papa, Pustnicul, Judecata), roata (Roata Norocului). Moartea, Diavolul, casa sau turnul (Casa Domnului, Luna), pasãrea (Steaua, Lumea), Fecioara, izvorul, steaua. Luna. Soarele, Gemenii (Diavolul, Soarele), aripa (îndrãgostitul, Temperanta. Diavolul. Judecata. Lumea), flacãra (Casa Domnului).
Oricare ar fi valoarea tuturor acestor puncte de vedere, nu trebuie sã uitãm cã tarotul nu se supune nici unei tentative de sistematizare : rãmîne întotdeauna cîte ceva ce ne scapã. Aspectul sãu divlnatoriu nu este cel mai lesne de intuit. Nu-I vom aborda aici, cãci combinaþiile sînt infinit de multe, iar interpretãrile - chiar dacã se sprijinã pe simbolurile pe care am cãutat sã le punem în luminã -, pretind o îndelungatã educare a imaginaþiei ºi o judecatã dreaptã._________________
Gheorghitã COSER (www.coser.ro)
Image
Offline
 Profile Send private message E-mail  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Aug 13, 2005 2:07 pm 

Joined: Mon Aug 08, 2005 7:18 pm
Posts: 162
Location: liege
buna ziua tuturor!

pentru inceput o foarte scurta intrebare: de cate ori dau cuiva in tarot, incep sa casc, ceva de speriat. vi s-a intamplat, aveti idee care ar fi explicatia?

veronica


Offline
 Profile Send private message E-mail  
 
 Post subject:
PostPosted: Sat Aug 13, 2005 3:17 pm 
Admin
User avatar

Joined: Tue Jul 19, 2005 8:15 pm
Posts: 2232
Location: Barlad
Cascatul este o forma de relaxare... cred ca e de bine....
Icearca de fiecare data cand incepi sa etapezi cartile pt cineva sa etalezi o carte si pt tine sa vezi care este cauza acestei reactii..._________________
Gheorghitã COSER (www.coser.ro)
Image
Offline
 Profile Send private message E-mail  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Aug 16, 2005 7:10 pm 

Joined: Mon Jul 25, 2005 3:37 pm
Posts: 47
Location: Bucuresti
Din cate stiu eu Tarotul presupune interpretarea semnelor, iar cel care foloseste cartile de Tarot interpreteaza practic semnele care exista in jurul nostru si pe care noi nu le putem vedea, nu vred sa le vedem sau le ignoram.
Cand cineva da altei persoane in Tarot nu ar trebui sa exista o legatura intre respectivele carti de Tarot si persoana careia i se da in Tarot ca si cum s-ar crea o legatura, cartile respective ar intra in legatura cu energiile noastre, cu tot trecutul, prezentul si viitorul nostru. Eu una imaginea asta o am.
Cum de unele persoane dau in Tarot unei alte persoane aflate la mare distanta sau si aici conteaza ce intrebi cartile de Tarot. Personal eu sunt usor confuza :?:


Offline
 Profile Send private message  
 
 Post subject:
PostPosted: Tue Aug 16, 2005 8:29 pm 

Joined: Fri Aug 05, 2005 2:03 pm
Posts: 14
Location: Cta/Buc
Din cate stiu eu, tarotul are mare legatura cu Lumea de Apoi. Informatiile sunt oferite de catre spirite ce doresc sa ajute (dar bine-nteles nimic nu e gratis)

Acum, sa spun adevarul, e prima data cand vad lucruri mai detaliate despre tarot... Sunt interesante numerele care apar in joc...

Tarotul se bazeaza mult pe interpretare sau mai degraba pe un volum vast de cunostinte?_________________
In vremuri de mult apuse, oamenii nu vorbeau mult de teama ca nu o sa-si poata acoperi cuvintele cu fapte.
Offline
 Profile Send private message  
 
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 17, 2005 10:06 am 
Admin
User avatar

Joined: Tue Jul 19, 2005 8:15 pm
Posts: 2232
Location: Barlad
camelia wrote:
Din cate stiu eu Tarotul presupune interpretarea semnelor, iar cel care foloseste cartile de Tarot interpreteaza practic semnele care exista in jurul nostru si pe care noi nu le putem vedea, nu vred sa le vedem sau le ignoram.

Tarotul la fel ca si alte instrumente de cunoastere (Biblia, Bagavad-Gita, Astrologia) are mai multe nivele de intelegere. Se spune ca exista 4 nivele de intelege a acestora: propriu-zis, simbolic, metaforic si esoteric. Marea confuzie apare atunci cand aceste patru nivele nu sunt respectate si un instrument de cunoastere este abordat haotic si judecat ca atare.
Atunci cand Tarotul este abodat ca atare el prezinta elementele vietii secvential, disparat si, asa cum spunea Camelia, el "preia" din jur o informatie pe care noi nu o vedem pentru a o transpune in evenimente.
Tarotul simbolic este in primul rand cel al schemelor logice, al elementelor opuse combinate in asa fel incat sa desprinda mintea de planul material. Acest tarot aduce omului prima perspectiva a spiritului: chipul trist a unei figuri din carti, sabiile care strapung corpul, apa ce curge dintr-un vas tinut cu gratie de o tanara femei etc etc.
Tarotul metaforit foloseste Ideile-forta. Ele genereaza pildele minunate ce sunt desprinse din combinatiile variate ale catilor. Un cititor al tarotului metaforit se afla in prima etapa a misticului, el vede chipurile din carti dar se detaseaza de infatisarea lor fizica pentru ca stie ca orice combinatie de figuri este unica si ea se adreseaza unei vibratii unice care este Omul. Cel care citeste tarotul esoteric este un maestru al simbolurilor si merge la cauza evenimentelor.
Tarotul esoteric este o cale initiatica. El implica utilizarea tuturor celorlalte nivele. Cel care citeste tarotul esoteric este un intiat, iar cartile devin canale de lumina pt intelegere. Cel care citeste tarotul esoteric poate citi orice informatie din orice instrument, indiferent ca este sau nu legat de tarot, el exercita asupra celorlati o fascinatie teribila si lucreaza cu energia. Pentru el cartile sunt vibratii potentiale ce il pot lega de fascinante spirite ale naturii, de valorile arhetipale.
Tarotul ofera celui care il abordea o lume fascinanta, mai ales cand acele modalitati de raportare sunt abordate in acelasi timp. Celebrele vrajitoare care traiesc izolate in simplitatea unei vieti rustice aplica cu o usurinta fantastica toate cele patru nivele de intelegere. La prima vede ele par oameni a caror intelegere pare a fi limitate la obiectele rustice din jur. Deschiderea si etalarea catilor ii transforma si devin alti oameni. In acel moment vibratia lor se conecteaza la o informatie si omul obtine puterea de a oferi informatie pentru ca lucrul cu energia nu este o joaca ea este abodata cu seriozitate.
Multi se sperie de o astfel de stare, multi o atribuie unor campuri negative de forta, insa cel ce practica stie ca energia are de asemenea nivele de perceptie si ca frica, indiferent care este forma ei de manifestare si argumentare, indica un blocaj personal pe actiune si intelegere.
Undeva in Tibet exista la un moment dat un pustnic. Singura lui avere era o patura groasa si veche. Obisnuia frecvent sa vorbeasca cu ea si de cate ori era intrebat el spunea ca patura lui este vie si ca este cel mai bun prieten a sau. Un cercetator atent aplecat asupra studiului sau se rataci prin zona unde traia pustnicul. Zile intregi hoinari prin zona aceea pustie pana cand epuiza rezervele si frigul il imbolnavi. Era ingrozit de iminenta mortii cu atat mai mult cu cat se vedea singur doar cu frisoanele si temperatura sa mult prea ridicata. Dintr-odata batranul pustnic aparu langa el. Avea o voca blanda si o privire cald, plina de intelegere. L-a mangaiat pe frunte si i-a spus "Stai linitit ca patura mea iti va lua toata boala, ea m-a adus aici ca sa te vindece". A doua zi boala disparu, iar pustnicul il condusese pe cercetator spre drumul care il va duce spre lumea civilizata.
Cel ce citeste tarotul esoteric poate auzi vocea cartilor, la fel cum poate auzi in linistea adanca a noptii vocea spiritelor naturii aplecandu-se asupra regenerarii planetei. Aceasta conexiune il inalta si il cuprinde intr-un joc al vibratiilor planetei. Abordarea sa nu este spiritism pt ca el nu chema pe nimeni, el nu invoca, el doar se conecteaza la o vibratie superior intelegerii umane.

Image

Image

Imaginile sunt preluate din "Kabbala" de Papus, Editura Herald, Bucuresti, 1997._________________
Gheorghitã COSER (www.coser.ro)
Image
Offline
 Profile Send private message E-mail  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 Page 1 of 1 [ 6 posts ] 

All times are UTC + 2 hours [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
phpBB skin developed by: John Olson
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group